مجوز رسمی وزارت ارشاد

پایگاه خبری اخبار جدی با مدیر مسئولی کبری امیرزاده در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۲۴ با شماره ۸۰۱۱۹ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز دریافت نمود .

جهت راستی آزمایی می توانید به سایت e-rasaneh.ir  مراجعه و یا شماره مجوز را به ۵۰۰۰۲۰۲۰۲ پیامک کنید .