نسخه دیجیتال فروردین مجله کرانه سبز جهت جلوگیری از انتشار کرونا ویروس