نسخه دیجیتال مجله کرانه سبز جهت جلوگیری از انتشار کرونا ویروس